RSS

2.สาระการเขียน

สาระที่ ๒    การเขียน

มาตรฐาน ท ๒.๑     ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
  ๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ

 

˜ การเขียนสื่อสาร

– คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

– คำพื้นฐานในบทเรียน

– คำคล้องจอง

– ประโยคง่ายๆ

  ๓. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน เช่น

– เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

– ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ

– ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

.๒

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

 

๒. เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ ˜ การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

 

๓. เขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ ˜ การเขียนเรื่องสั้นๆ ตามจินตนาการ

 

๔. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน  เช่น

– เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

– ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ

– ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

– ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

ป.๓

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

 

๒ เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ได้อย่างชัดเจน ˜ การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

 

๓. เขียนบันทึกประจำวัน ˜ การเขียนบันทึกประจำวัน

 

๔. เขียนจดหมายลาครู ˜ การเขียนจดหมายลาครู

 

๕. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ˜ การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

 

๖. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน  เช่น

– เขียนให้อ่านง่าย สะอาด ไม่ขีดฆ่า

– ไม่ขีดเขียนในที่สาธารณะ

– ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล

– ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย

ป.๔

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

 

๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม ˜ การเขียนสื่อสาร เช่น

– คำขวัญ

– คำแนะนำ

 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน ˜ การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

 

 

๔. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ จดหมาย    คำสอน

 

๕. เขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา ˜ การเขียนจดหมายถึงเพื่อนและบิดามารดา

 

 

๖. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า ˜ การเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า
  ๗. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ˜ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 

๘. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

ป.๕

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

 

๒. เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

 

˜ การเขียนสื่อสาร เช่น

– คำขวัญ

– คำอวยพร

– คำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอน

 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน ˜ การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน

 

๔. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์ จดหมาย คำสอน โอวาท คำปราศรัย

 

๕. เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ ˜ การเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ

 

๖. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา ˜ การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น

 

๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

 

˜ การกรอกแบบรายการ

– ใบฝากเงินและใบถอนเงิน

– ธนาณัติ

แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์

  ๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการ ˜ การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

 

๙. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

ป.๖

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและ        ครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย
๒.  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม ˜ การเขียนสื่อสาร เช่น

– คำขวัญ

– คำอวยพร

– ประกาศ

 

๓. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน ˜ การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
๔. เขียนเรียงความ ˜ การเขียนเรียงความ

 

๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ แถลงการณ์  จดหมาย  คำสอน โอวาท            คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง

 

๖. เขียนจดหมายส่วนตัว ˜ การเขียนจดหมายส่วนตัว

– จดหมายขอโทษ

– จดหมายแสดงความขอบคุณ

– จดหมายแสดงความเห็นใจ

– จดหมายแสดงความยินดี

 

๗. กรอกแบบรายการต่างๆ

 

˜ การกรอกแบบรายการ

– แบบคำร้องต่างๆ

– ใบสมัครศึกษาต่อ

– แบบฝากส่งพัสดุและไปรษณียภัณฑ์

 

๘. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ ˜ การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

 

๙. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

ม.๑

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

 

๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้องชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย ˜ การเขียนสื่อสาร เช่น

– การเขียนแนะนำตนเอง

– การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญๆ

– การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

๓. เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน ˜ การบรรยายประสบการณ์

 

 

๔. เขียนเรียงความ ˜ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

 

๕. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น  เรื่องสั้น   คำสอน โอวาท   คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง บทสนทนาเรื่องเล่าประสบการณ์

 

๖. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

 

˜ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ เช่น

– บทความ

– หนังสืออ่านนอกเวลา

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

– เหตุการณ์สำคัญต่างๆ

 

๗. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมาย    กิจธุระ

 

˜ การเขียนจดหมายส่วนตัว

– จดหมายขอความช่วยเหลือ

– จดหมายแนะนำ

˜  การเขียนจดหมายกิจธุระ

– จดหมายสอบถามข้อมูล

 

๘. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน ˜ การเขียนรายงาน ได้แก่

– การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

– การเขียนรายงานโครงงาน

 

๙. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

ม.๒

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียน ตัวอักษรไทย

 

๒. เขียนบรรยายและพรรณนา ˜ การเขียนบรรยายและพรรณนา

 

๓. เขียนเรียงความ ˜ การเขียนเรียงความเกี่ยวกับประสบการณ์

 

๔. เขียนย่อความ ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน         คำสอน บทความทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์  เรื่องราวในบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น นิทานชาดก

 

๕. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

 

˜ การเขียนรายงาน

– การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

– การเขียนรายงานโครงงาน

 

๖. เขียนจดหมายกิจธุระ ˜ การเขียนจดหมายกิจธุระ

– จดหมายเชิญวิทยากร

– จดหมายขอความอนุเคราะห์

 

๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                 ในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล ˜ การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น   หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น

– บทความ

– บทเพลง

– หนังสืออ่านนอกเวลา

 

  – สารคดี

– บันเทิงคดี

 

๘. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

ม.๓

๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ˜ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย

 

๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา ˜ การเขียนข้อความตามสถานการณ์และโอกาสต่างๆ  เช่น

– คำอวยพรในโอกาสต่างๆ

– คำขวัญ

– คำคม

– โฆษณา

– คติพจน์

– สุนทรพจน์

 

๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่างๆ ˜ การเขียนอัตชีวประวัติหรือชีวประวัติ

 

๔. เขียนย่อความ ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ประวัติ  ตำนาน  สารคดีทางวิชาการ  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  จดหมายราชการ

 

๕. เขียนจดหมายกิจธุระ

 

˜ การเขียนจดหมายกิจธุระ

– จดหมายเชิญวิทยากร

– จดหมายขอความอนุเคราะห์

– จดหมายแสดงความขอบคุณ

 

๖. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล ˜ การเขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่างๆ

 

๗. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้ง                        ในเรื่องต่างๆ

 

˜ การเขียนวิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น

– บทโฆษณา

– บทความทางวิชาการ

 

๘. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะ      ของตนเองที่เหมาะสมกับงาน ˜ การกรอกแบบสมัครงาน

 

 

๙. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน ˜ การเขียนรายงาน ได้แก่

– การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

– การเขียนรายงานโครงงาน

 

๑๐. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

.๔-ม.๖

๑. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระสำคัญชัดเจน ˜ การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น

– อธิบาย

– บรรยาย

– พรรณนา

– แสดงทรรศนะ

– โต้แย้ง

– โน้มน้าว

– เชิญชวน

– ประกาศ

– จดหมายกิจธุระ

– โครงการและรายงานการดำเนินโครงการ

– รายงานการประชุม

– การกรอกแบบรายการต่างๆ

 

๒. เขียนเรียงความ ˜ การเขียนเรียงความ

 

๓. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบ  และเนื้อหาหลากหลาย ˜ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ  เช่น

– กวีนิพนธ์ และวรรณคดี

– เรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมพื้นบ้าน

 

๔. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ ˜ การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น

– สารคดี

– บันเทิงคดี

 

๕. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น  แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

 

˜ การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น

– แนวคิดของผู้เขียน

– การใช้ถ้อยคำ

– การเรียบเรียง

– สำนวนโวหาร

– กลวิธีในการเขียน

 

๖. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า           เรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการ   และใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง ˜ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ

˜ การเขียนอ้างอิงข้อมูลสารสนเทศ

 

๗. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ˜ การเขียนบันทึกความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

๘. มีมารยาทในการเขียน ˜ มารยาทในการเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: