RSS

คำไวพจน์

ไว

จุดประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องคำไวพจน์(คำพ้องความหมาย)
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำประพันธ์ที่มีคำไวพจน์และบอกความหมายของคำไวพจน์ที่ปรากฏได้

คำไวพจน์คือคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันหรือคำที่พ้องความหมาย

พระพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้า พระบรมศาสดาจารย์ พระโลกุตมาจารย์
กระสรรเพชร พระสุคต พระโลกนาถ พระมหามุนินทร์ พระชินวร พระชินสีห์
พระนรสีห์ พระสัพพัญญู พระบรมครู พระธรรมสามัสร์ พระศากยมุณี พระจอมไตร
พระทศญาณ พระทศพลญาณ พระพิชิตมาร พระสมณโคดม พระมหาสมณะ

พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ ขัตติยะ เจ้าชีวิต บพิตร ปิ่นเกล้า ผ่านเผ้า พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูบาล ภูบดี ภูธร ภูธเรศร์ ไท ไท้ นรินทร์ นเรนทร์ นโรดม
เจษฎา ฤาสาย วิภู ราช ราชัน ราชินทร์ ราเชนทร์ ทรงธรรม ชนินทร์ ธเรศ
จักรพรรดิ์ ทรงภพ นเรศวร นเรศูร นเรนทรสูร มหิธร มหิบาล มเหศวร ธรณิศ
ภูเบศ ภูมี ภูวนาถ ภูวเนตร ภูวไนย ภูวดล ภูมิบาล ธรณิศ ธรณิศร ธรณิศวร์
ธรณินทร์ มนุษยเทพ ภูมีศวร ภูมินทร์ ภูมิบดี อธิราช จักรี จักริน นาราธิป อธิป
นฤบาล นฤนารถ นฤเบศร์ นฤบดี นฤบดินทร์ มหิดล นโรดม มหิศวร ราชา
ราชาธิราช สมมติเทวราช อดิศร นริศ นราธิเบศร์ อดิศวร

ใจ
กมล แด ทรวง ทรวงใน มโน มน มาน รติ ฤทัย ฤดี หฤทัย อก อุระ

คำเปรียบเทียบ
กล คล้าย ครุวนา เฉก ฉัน เช่น ดั่ง ดุจ เทียบ เที้ยน เทียม ประดุจ ประเล่ห์
ประหนึ่ง พ่าง เพี้ยง เหมือน ราว ราวกับ เล่ห์ เสมือน อุปมา อย่าง ปาน เปรียบด้วย

นักปราชญ์
กวี โกวิท โกศล ธีร ธีมา เธียร บัณฑิต ปัญวา ปราชญ์ ปริญญา เปรียญ
พยัตตะ มนู มุนี มุนินทร์ เมธี เมธาวี วิทุร สุธี

ผู้หญิง
กนิษฐ์ กนิษฐา กระลาพิน กระลาศรี กัญญา กันยา กัลยาณี กานดา กามินี เกน
กลอยใจ แก้วตา ขนิษฐา ดรุณี ดวงสมร ถี นง นงคราญ นงราม นงนุช นงนาฏ
นงเยาว์ นงลักษณ์ นงโพธ นงพาล นงพะงา นรี นารี นฤมล นาเรศ นิรมล นุช
เนียง แน่ง แน่งน้อย บังอร โผอน พธู พนิดา พะงา พังงา ภคินี ภาคินี
มาณวิกา มารศรี ยอดสร้อย ยาหยี ยุพยง ยุพเรศ ยุพดี ยุพา ยุพาน
ยุพิน ยุพาพาล ยุพาพิน ยุวดี เยาวมาลย์ เยาวเรศ เยาว์ลักษณ์ เยาวพา รมณี
ร้อยชั่ง วธู วนิดา วรดนู วรางคณา วิมล ศรี สดี สตี สตรี สมร สะคราญ
สายสมร สายสวาท สุดา เสาวภาคย์ สุนทรี อนงค์ อร อรไท อ่อนไท อ่อนไท้
อรนุช อังคณา อัมพา อิตถี อิสัตรี

ดอกไม้
กรรณิกา กุสุม โกสุม กุสุมาลย์ จราว จาว บุปผ บุปผา บุปผชาติ บุษบะ บุษบา
บุษบง บุษบัน บุหงัน บุหงา ผกา พบู พเยีย พวงมาลา มาลย์ มาลัย มาลา
มาลี สุมน สุมนา สุมาลี สุคันธชาติ สะบู ปสพ พันลอก กะบัง

ท้องฟ้า
คคนัมพร คคนางค์ คคนานต์ ทิฆัมพร นภ นภดล นภมณฑล นภา นภาลัย โพยม
โพยมาน เวหะ เวหา เวหาส เวหน เวหายส หาว อฆ อนิลบถ อัมพร ดาราบถ

น้ำ
กระสินธ์ กาสาร กุนที เกียน คงคา จาว ชทึง ฉทึง ชรทึง ชร ชล ชลชาติ
ชลธาร ชลธี ชลธิศ ชลาธาร ชลัมพุ ชลาลัย ชลาศัย ชเล ชโลทร โดย โตย ตระพัง
ตะพัง กระพัง ทก ธาร ธารา นที มหรณพ มหรรณพ ยมนา รหัท ละหาน
วหา วาปี วริ สาริน วารี วาหินี ศิรา สมุทร สริต สลิล สาคร สาคเรศ สินธุ
โสทก อรรณพ อุมพุ อุทก อุทกธาร อุทกธารา โอฆชล เนียร

พระจันทร์
แข โค จันทร์ จันทร จันทรพิมพ์ จันทรมณฑล เดือน ตโมนุท ตโมทร แถง
โทษากร โทษรมณ์ นิศากร นิศานาถ นิศาบดี นิศามณี นิศารัตน์ บุหลัน ปักษาธร
พิธุ มา มาส รชนีกร รัชนีกร วิธู ศศธร ศศพินทุ ศศลักษณ์ ศศิ ศศิน ศศี
ศศิธร ศศิมณฑล สวรรคบดี สุมา โสม อินทุ อุทุราชา สุมะ รัตติกร กลา กลาพิมพ์
กลาแถง มนทกานติ พิธุ สิตางศุ์

พระอาทิตย์
ตโมนุท ตะวัน ไถง ทินกร ทิพากร ทิวากร ประภากร พันแสง ภากร ภาณุ
ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวิ รวี รังสิมันต์ รังสิมา รำไพ วรุณ สหัสรังสี สุริยะ
สุริยากร สุริยง สุริยา สุริเยนทร์ สุริเยศ สุริโย สุริยน สุริยัน สูร สูรยะ อักกะ
อังศุธร อังศุมาลี อาภากร อุษณรัศมี อุษณรูจี อุษณกร

เมือง
ธานิน ธานี ธานินทร์ นคร นครินทร์ นคเรศ บุระ ปุร บุรินทร์ บุรี บูรี ประเทศ
พารา กรุงไกร สรุก

โลก
โกกุ ฉมา ด้าว ธรณี ธรา ธราดล ธริษตรี ธาษตรี ธาตรี ปฐพี ปฐวี ปถพี
ปัถพี ปัถวี ผงอน ผไท ไผทโกรม พสุธา พสุธาดล พสุนธรา พสุมดี พิภพ ภพ
ภู ภูดล ภูมิ ภูริ ภูวะ ภูวดล ภูวนะ มหิ มหิดล เมทนี เมทินี นิมา โลกธาตุ
โลกย โลกัย วสุธา วสุนธรา วสุมดี หล้า อจลา อุรพี โกษ

นก
เขจร ทวิช บุหรง ปักษา ปักษี สกุณ สกุณี สุโนก ศาพก โศลาฏ วิหค วิหงค์
ทวิชาติ ทิช ทิชากร ปักษิณ พิหเคนทร์ ปักษวาหน ปักษคม พิหค

ช้าง
คชินทร์ คเชนทร์ หัสดี ดำรี ดำไร ดมไร ทนดี หัสดี หัสดินทร์ กรี กรินทร์
กเรนทร์ กุญชร คช คชา คชาธาร โคบุตร พลาย พัง นาค นาคินทร์ นาเคนทร์
มาตงค์ นรการ สาร หัตถี หัสดินทร์ ไอยรา ไอยราพต คชสาร สาง นาคศวร
ทันตี ทันติน พารณ พารณะ วารณ หัตถินี กรินี พังคา นาเคศ

ม้า
ตุรงค์ ตุรคะ มโนมัย สินธพ แสะ หัย อาชา อาชาไนย อัสสะ อัศวะ อัศวิน
อัสดร พาชี ดุรค ดุรงค์ ดุรงคี

เสือ
ขาล ตะโก ทวีปี พยัคฆ์ พยัคฆา พยัคฆี พยัคฆิน อชินี พาฬ ศารทูล ขลา

วัว
วสภ พฤษภ พลิพัท ฤษภ วัตสดร อุสภ อุสุภ คาวี เคา ฉลู

ควาย
มหิงส์ มหิษ ลุลาย กาสร กระบือ มหิงสา

ลิง
ทุโมน พลีมุข ชรโมล วานร พานร วานรินทร์ พานรินทร์ พานเรศ กระบี่ กบินทร์
กเบนทร์ กบิล มักฏะ วอก สวา ปลวังค (อ่านปะละวังคะ)

สวรรค์
สรวง สันรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย สุรโลก สัค สัคคะ ไกวัล ไกพัล ทิพ ไตรทิพ
จาตุมหาราชิก ดางดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี วยัมหะ โสฬส
กระยาหงัน ลางงิด ไทวะ สุขาวดี ศักรภพน์

พระนารายณ์
พระวิษณุ ตรีโลเกศ จัตุรภุช จักรปราณี สังขกร หริ หริรักษ์ พระทรงครุธ พระทรงสุบรรณ
พระทรงสังข์ รามราช วาสุเทพ พระกฤษณ์ วิณหุ

พระอินทร์
มัฆวา มัฆวาน มฆวัน ตรีเนตร มหินท์ มเหนท์ วชิร วิชราวุธ วชิรปราณี
วชิรหัตถ์ วัชรี วัชรินทร์ วัชรเรนทร์ วาสพ ศักร ศักรินทร์ ศักเรนทร์ สักกะ
สุชัมบดี สุรบดี สหัสนัยน์ สหัสเนตร สุรินทร์ สุเรนทร์ โกสีย์ โกสินทร์ อมรบดี
อมรราช อมรินทร์ อมเรศ เทพบดี เพชรายุธ พันตา พันเนตร วัชรพาหะ

พระอิศวร
ศุลี ศูลี ศูลิน ศังกร ปรเมศวร์ สยมภู จอมไตร ศิวะ มหาเทพ เทพาธิบดี
ตรีโลกนารถ ตรีโลจน์ มเหศ มเหศวร ภูตบดี ภูเตศวร ธราธร ธราธาร พระทรงโค
หร (อ่าน หะระ)

พระพรหม
ธาดา จัตรุพักตร์ ปรเมษฐ์ ประชานาถ กมลาสน์ กมเลศ กัมลาศ สหัมบดี สุรเชษฐ์
หงสรถ กำมลาศน์ ขุนแผน พระทรงหงส์

เทวดา
เทพ เทว เทวัญ เทเวศร์ เทพบุตร เทพยดา เทพยุดา เทพาดิเทพ เทวินทร์
เทพินทร์ สุรารักษ์ อดิเทพ สุร อมร อมรา อำมร แมน สุธาสินี สุธาสี
อสัญแดหวา แถน มรุ นิรชร (อ่านนิระชอน)

นางฟ้า
เทวี เทพธิดา สุรางค์ สุรางคนางค์ สุรางคนา รัมภา อัปสร อัจฉรา นิรชรา

ยักษ์
ยักษา ยักษี ยักษิณี ยักข์ ยักขินี รักขสะ รากษส รากโษส อสุร อสูร อสุรา
อสุรินทร์ อสุรี อสุเรนทร์ อสุเรศ ราพณ์ ราพณาสูร รามสูร แทตย์ กุมภัณฑ์

ทองคำ
โสม เหม จารุ อุไร กาญจน กาญจนา สุพรรณ สุวรรณ สุวรรณา สุวรรณี
จามีกร หิรัณย์ หาดก หาตก มาศ ริน ชาตรูป ชมพูนุท ชามพูนุท กนก ไร สิงคี
โสณ มหาธาตุ

เงิน
หิรัญ ไหรณ ปรัก รชตะ สัชฌะ สัชฌุ งึน เงือน

ดอกบัว
บุณฑริก ปทุม สัตตบุษย์ บุษบัน นิลุบล นิลปัทม์ จงกล ประวาลปัทม์ สัตตบงกช
โกมุท โกกนุท ไกรพ บุษกร ปัทม ปัทมา อินทีวร อัมพุช บงกช อรพินท์
สัตตบรรณ อุบล จงกลนี กมล โกเมศ โกมล กรกช สโรช สาโรช นลิน นลินี
กช กมุท กระมุช วาริช ชาตบุษย์ ตาราไต วารีช ลินจง โบกขร สฤก อุปบล
นีรช (อ่าน นีระชะ)

ป่า
อรัญ อารัญ อารัณย์ อรัณย์ อรัญญิก ชระงม วนวัน พนา พนาวัน พนาลี
พนาลัย พนาวา พนาเวศน์ พนาราม พนาดร พนันดร พนัส พนัสบดี พนาสณฑ์
พนาสัณฑ์ ไพรสณฑ์ ไพรสัณฑ์ พงไพร พงพี ไพรศรี พนาศรี ไพรวัณ ไพรระหง
พนอง เถื่อน กานน ครึมครุ ดงดาน ชัฏ อฏวี (อ่าน อะตะวี)

ภูเขา
พนม พนอม ภู ภูผา คิริ คีรี กันทรากร บรรพต บรรพตา บรรพตชาล
บรรพตมาลา มหิธร มเหยงค์ ศิขร ศิขริน ศิขรี ศิงขร ศิงขริน ไศล สิขรี สิขเรศ
สิงขร สิงค์ เสล เสสา

ปลา
มีน มัจฉะ มัจฉา มัจฉาชาติ มัตสยะ มัตสยา มัศยา วาริช วลัช นีรจร กะรัง

http://www.slideshare.net/phornphan1111/ss-14876114

 

52 responses to “คำไวพจน์

 1. อัทถพล

  กรกฎาคม 15, 2013 at 6:21 pm

  ให้ความรู้มากเลยครับชอบ อ่ะ >_<

   
  • ruangrat

   กรกฎาคม 15, 2013 at 7:54 pm

   เราจะได้เอาไปใช้ในการทำข้อสอบด้วย ข้อสอบมักจะถามเสมอค่ะ

    
 2. บุษบา

  กรกฎาคม 15, 2013 at 6:45 pm

  หากรู้คำไวพจน์และรู้เรื่องโวหารภาพพจน์แล้วจะช่วยให้เราแต่งคำประพันธ์ได้ไพเราะ

   
  • ruangrat

   กรกฎาคม 15, 2013 at 6:53 pm

   ในการแต่งคำประพันธื หากเราใช้คำไวพจน์และโวหารภาพจน์บทประพันธ์จะมีความไพเราะมาก ยิ่งเล่นสัมผัสทั้งอักษณ สระ หรือเล่นคำ จะดีมากค่ะ

    
 3. ครูรวงรัตน์

  กรกฎาคม 16, 2013 at 9:03 am

  ตัวอย่างงาน คำไวพจน์
  มาถึงบางธรณีทวีโศก ยามวิโยคยากใจให้สะอื้น
  โอ้สุธาหนาแน่นเป็นแผ่นพื้น ถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตร

  ธรณี หมายถึง แผ่นดิน

   
 4. อนุสรณ์

  กรกฎาคม 16, 2013 at 10:51 am

  กับศิษย์น้องสองนายล้วนชายหนุ่ม น้อยกับพุ่มเพื่อนไร้ในไพรสัณฑ์
  กับนายแสงแจ้งทางกลางอารัญ จะพากันแรมทางไปต่างเมือ
  คำไวพจน์ คือ คำว่า ไพรสัณฑ์ อารัญ หมายถึง ป่า

   
 5. BEAM

  กรกฎาคม 16, 2013 at 9:23 pm

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล มากกก ชอบบบบ เป็นประโยคมากมายเลยย เพราะ กำลังทำรายงานเกี่ยวกับเรื่อง คำไวพจน์ พอดีเลยยย ขอบคุณมากครับ ^____^

   
 6. kruozone

  กรกฎาคม 16, 2013 at 9:49 pm

  ได้ความรู้ ใหม่ๆ เยอะ เลยคับ …..ขอยืมไปใช้สอนนะคับ

   
  • ruangrat

   กรกฎาคม 16, 2013 at 9:58 pm

   เอาไปสอนให้นักเรียนได้เลยนะ สอนเสร็จให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยนะ

    
 7. sarocha 6/2

  กรกฎาคม 19, 2013 at 3:30 pm

  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
  แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
  ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
  เชยผกาโกสุมประทุมทอง

  แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
  จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
  ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
  เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

  สุธาธาร-น้ำ
  ผกา -ดอกไม้
  นวลละออง- ผู้หญิง
  ภุมรา -แมลง ผึ้ง
  มัจฉา – ปลา
  โกสุม -ดอกไม้

   
 8. sarocha 6/2

  กรกฎาคม 19, 2013 at 3:39 pm

  อำไพ- สว่าง งาม
  ประทุมทอง -ดอกบัวที่มีสีทอง

   
 9. sarocha 6/2

  กรกฎาคม 19, 2013 at 4:05 pm

  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
  แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
  ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
  เชยผกาโกสุมประทุมทอง

  แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
  จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
  ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
  เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

  สุธาธาร-น้ำ
  มัจฉา-ปลา
  ภุมรา-แมลง ผึ้ง
  ผกาโกสุม-ดอกไม้
  ประทุมทอง-ดอกบัวสีทอง
  นวลละออง-ผู้หญิง
  อำไพ-สว่าง งาม
  มหรรณพ-มหาสมุทร

   
 10. Bo B'am Zii Za (Bam 16)

  กรกฎาคม 19, 2013 at 4:24 pm

  อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี ประดุจมโนภิรมย์ระตีณแรกรัก
  แสงอรุณวิโรจน์นภาประจักษ์ แฉล้มเฉลาและโศภินักนะฉันใด
  หญิงและชายณยามระตีอุทัย สว่างณกลางกมลละไมก็ฉันนั้น

  งาม, สวย = แอร่ม, แฉล้มเฉลา, โศภิ, ละไม
  ใจ ,มโน= กมล
  ท้องฟ้า= นภา

   
  • ruangrat

   กรกฎาคม 20, 2013 at 9:40 am

   ทำไมไม่เขียนชื่อ จะให้คะแนนถูกคนไหมจ๊ะ

    
 11. sarocha m 6/2 no.31

  กรกฎาคม 19, 2013 at 4:26 pm

  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
  แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
  ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
  เชยผกาโกสุมประทุมทอง

  แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
  จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
  ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
  เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

  สุธาธาร-น้ำ
  อำไพ-สว่าง งาม
  มหรรณพ-มหาสมุทร
  นวลละออง-ผู้หญิง
  ภุมรา-แมลง
  ผกาโกสุม-ดอกไม้
  ประทุมทอง-ดอกบัวสีทอง
  มัจฉา-ปลา

   
 12. artid wachirathanakij

  กรกฎาคม 19, 2013 at 6:55 pm

  โฉมอำพันมาลาน้ำตาไหล เห็นชาวในพระสนมมาคับคั่ง
  ค่อยหยุดยืนฝืนองค์ทรงประทัง เหลียวมาสั่งสาวสวรรค์กำนัลใน
  จงปกป้องครองกันเป็นผาสุก อย่ามีทุกข์เศร้าสร้อยละห้อยไห้
  เรามีกรรมจำลาเจ้าคลาไคล หักพระทัยออกจากทวารา
  ผาสุก-,มีความสุข
  โฉม-รูปร่าง
  พระทัย-น้ำใจ
  ทวารา- มหาสมุทร
  นาย อาทิตย์ วชิราธนกิจ

   
  • ruangrat

   กรกฎาคม 20, 2013 at 9:38 am

   อาทิตย์ครับ พระทัย แปลว่า ใจ
   ทวารา ทวาร แปลว่า ช่อง ประตู
   ลองทำความเข้าใจใหม่นะคะ

    
   • artid wachirathanakij

    กรกฎาคม 20, 2013 at 10:25 am

    ออ ครับผม เข้าใจแล้วครับ
    โฉมอำพันมาลาน้ำตาไหล เห็นชาวในพระสนมมาคับคั่ง
    ค่อยหยุดยืนฝืนองค์ทรงประทัง เหลียวมาสั่งสาวสวรรค์กำนัลใน
    จงปกป้องครองกันเป็นผาสุก อย่ามีทุกข์เศร้าสร้อยละห้อยไห้
    เรามีกรรมจำลาเจ้าคลาไคล หักพระทัยออกจากทวารา
    ผาสุก-,มีความสุข
    โฉม-รูปร่าง
    พระทัย-ใจ
    ทวารา- ทวาร
    นาย อาทิตย์ วชิราธนกิจ

     
  • somurdee

   ธันวาคม 25, 2013 at 10:49 pm

   ไม่มีใครหาคำว่า มาก ในคำไวพจน์ได้เลยหรือค่ะ

    
   • ruangrat

    ธันวาคม 29, 2013 at 5:26 pm

    ลองหาแล้วเอามาแชร์กันนะคะ

     
   • ruangrat

    มิถุนายน 3, 2014 at 8:37 pm

    ลองหาจาหที่อื่นแล้วมาแบ่งปันกันนะคะ

     
 13. Sophon Saepharn

  กรกฎาคม 20, 2013 at 10:49 am

  เกิดวารีกว้างใหญ่อันไพศาล ชลธารไหลนองทั้งเหนือใต้
  นที ชลเกิด อุทกไม่วางวาย คงคาสิ้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนว
  เกินที่จะคาดคิดว่าสินธุ จะทะลุทะลวงไปแห่งใหน
  หรือเบียดเสียดบ้านคนให้ทนไป แล้วรีบไหลลงสมุทรสุดสาคร วารี,อุทก,ชลธาร,คงคา,สินธุ-น้ำ ไพศาล-กว้างใหญ่ นที- แม่น้ำ นาย โสพล แซ่พ่าน

   
 14. นางสาวอินทุอร จอมจันทร์ ม. 6/3

  สิงหาคม 2, 2013 at 5:09 pm

  จะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ำ อยู่ท้องถ้ำวังวนชลสาย
  ได้เป็นใหญ่ในพวกปิศาจพราย สกนธ์กายโตใหญ่เท่าไอยรา
  ตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้าง เที่ยวอยู่กลางวารินกินมัจฉา
  ฉวยฉนากลากฟัดกัดกุมภา เป็นภักษานางมารสำราญใจ
  คำไวพจน์
  ชลสาย = สายน้ำ
  สกนธ์กาย = ส่วนของร่างกาย
  ไอยรา = ช้าง
  วาริน = น้ำ
  มัจฉา = ปลา
  กุมภา = แมลง ผึ้ง
  ภักษา = เหยื่อ อาหาร

   
 15. AREEMON SARSONG

  สิงหาคม 14, 2013 at 7:40 pm

  ชื่อใดแน่แม่น้ำใน ปฐพี
  เผยวจีแจ้งจบทั่วภพไตร
  ทะเลตื่นคลื่นเคลื่อนสะเทือนทึก
  เสียงก้องกึกเหลือคณา ชลาศัย
  ชลที นทีนาถ ชลาลัย
  น้ำกว้างใหญ่แลลิ่วเป็นทิวทอง
  ยามลมแรงแผลงฤทธิ์เป็นพายุ
  ย่อมปะทุฤทธิ์ร้ายให้สยอง
  ชโลธร ย้อนยอกคลื่นคะนอง
  เป็นฝอยฟองทั่ว สมุทร สุดบรรเทา
  ห้วง อรรณพ ประสบโศกวิโยคเหลือ
  เรือนแพเรือพังพับช่างอับเฉา

  คำไวพจน์
  ๑.ปฐพี = แผ่นดิน
  ๒.ชลาศัย ชลที นทีนาถ ชลาลัย ชโลธร = น้ำ
  ๓.อรรณพ สมุทร = ห้วงนํ้า,ทะเล

   
  • วรัญญา ทิวานันท์

   สิงหาคม 15, 2013 at 7:03 pm

   พระสุริยาสายัณห์สิ้นแสง ศศิธรแจ่มแจ้งเวหา
   พระดูเดือนเหมือนผิวพักตรา ระเด่นจินตะหรายาใจ
   โอ้ว่าเจ้าดวงยิหวาพี่ อนิจจาจาปานนี้จะเป็นไฉน
   จะตั้งแต่อาวรณ์ร้อนฤทัย คร่ำครวญหวนให้ไม่เว้นวัน
   สรงเสวยเคยสุขจะทุกข์ร้อน ยามนอนจะวิโยคโศกศัลย์
   ใครจะปลอบอรไทวิไลวรรณ ให้สร่างกันแสงเศร้าโศกา
   จะได้ปรับทุกข์กันทั้งสาม จะนับวันคืนยามค่อยหา
   อกเอ๋ยจำใจไกลสุดา เพราะต้องมาปราบราชไพรี
   บัดนี้การศึกก็เสร็จสรรพ พี่จะเร่งรีบกลับไปสมศรี
   พระครวญคร่ำกำสรดแสงทวี คิดอยู่แต่ที่จะคลาไคล

   คำไวพจน์
   พระสุริยา สายัณห์ = พระอาทิตย์
   ศศิธร = พระจันทร์
   เวหา = ท้องฟ้า
   ฤทัย = ใจ

    
  • สุภา ทรงเจริญกุล

   สิงหาคม 15, 2013 at 7:42 pm

   ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่
   เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
   นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
   จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี
   แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
   นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา
   ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
   เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง
   คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
   ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี
   คำไวพจน์
   ๑. คณานก นางนวล แขกเต้า วิหค = นก
   ๒. เบญจวรรณ ไพร = ป่า
   ๓. สุดา สมร = ผู้หญิง

    
 16. เดือนจันทร์ แซ่ย่าง

  สิงหาคม 15, 2013 at 4:26 pm

  สี่องค์สรงน้ำพิธีสนาน สุคนธ์ธารประทิ่นกลิ่นบุหงา
  ต่างใส่สนับเพลารจนา ทรงภูษาแย่งยกกระหนกพัน
  เกราะเพชรเก็จกรองฉลององค์ เจียระบาดบรรจงทรงกระสัน
  คาดปั้นเหน่งพรรณรายสายสุวรรณ สลับคั่นประจำยามอร่ามเรือง
  ใส่สังวาลสำหรับรณรงค์ ทับทรวงทรงสายสร้อยห้อยเฟื่อง
  ตาบทิศทับทิมแสงประเทือง ทองกรประดับเนื่องเนาวรัตน์
  ทรงมหาธำมรงค์เรือนครุฑ มุงกุฎกรรเจียกจอนจำรัส
  อุบะเพชรพวงผจงทรงทัด สี่กษัตริย์ทรงกริชแล้วคลาไคล
  คำไวพจน์
  บุหงา ดอกไม้
  รจนา ผู้หญิง
  ภูษา ป่าไม้
  พรรณราย งาม
  สุวรรณ ทอง

   
 17. สุภา ทรงเจริญกุล

  สิงหาคม 15, 2013 at 6:16 pm

  ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่
  เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
  จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี
  แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
  นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา
  ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
  เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง
  คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
  ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี

  คำไวพจน์
  ๑. คณานก นางนวล แขกเต้า วิหค = นก
  ๒. เบญจวรรณ ไพร = ป่า
  ๓. สุดา สมร = ผู้หญิง

   
 18. วรัญญา ทิวานันท์

  สิงหาคม 15, 2013 at 6:27 pm

  พระสุริยาสายัณห์สิ้นแสง ศศิธรแจ่มแจ้งเวหา
  พระดูเดือนเหมือนผิวพักตรา ระเด่นจินตะหรายาใจ
  โอ้ว่าเจ้าดวงยิหวาพี่ อนิจจาจาปานนี้จะเป็นไฉน
  จะตั้งแต่อาวรณ์ร้อนฤทัย คร่ำครวญหวนให้ไม่เว้นวัน
  สรงเสวยเคยสุขจะทุกข์ร้อน ยามนอนจะวิโยคโศกศัลย์
  ใครจะปลอบอรไทวิไลวรรณ ให้สร่างกันแสงเศร้าโศกา
  จะได้ปรับทุกข์กันทั้งสาม จะนับวันคืนยามค่อยหา
  อกเอ๋ยจำใจไกลสุดา เพราะต้องมาปราบราชไพรี
  บัดนี้การศึกก็เสร็จสรรพ พี่จะเร่งรีบกลับไปสมศรี
  พระครวญคร่ำกำสรดแสงทวี คิดอยู่แต่ที่จะคลาไคล

  คำไวพจน์
  พระสุริยา สายัณห์ = พระอาทิตย์
  ศศิธร = พระจันทร์
  เวหา = ท้องฟ้า
  ฤทัย = ใจ

   
 19. สุภา ทรงเจริญกุล

  สิงหาคม 15, 2013 at 6:37 pm

  ว่าพลางทางชมคณานก โผนผกจับไม้อึงมี่
  เบญจวรรณจับวัลย์ชาลี เหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา
  นางนวลจับนางนวลนอน เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
  จากพรากจับจากจำนรรจา เหมือนจากนางสการะวาตี
  แขกเต้าจับเต่าร้างร้อง เหมือนร้างท้องมาหยารัศมี
  นกแก้วจับแก้วพาที เหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมา
  ตระเวนไพรร่อนร้องตระเวนไพร เหมือนเวรใดให้นิราศเสน่หา
  เค้าโมงจับโมงอยู่เอกา เหมือนพี่นับโมงมาเมื่อไกลนาง
  คับแคจับแคสันโดษเดี่ยว เหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในไพรกว้าง
  ชมวิหคนกไม้ไปตามทาง คะนึงนางพลางรีบโยธี
  คำไวพจน์
  ๑. คณานก นางนวล แขกเต้า วิหค = นก
  ๒. เบญจวรรณ ไพร = ป่า
  ๓. สุดา สมร = ผู้หญิง

   
 20. วรัญญา ทิวานันท์

  สิงหาคม 15, 2013 at 6:45 pm

  พระสุริยาสายัณห์สิ้นแสง ศศิธรแจ่มแจ้งเวหา
  พระดูเดือนเหมือนผิวพักตรา ระเด่นจินตะหรายาใจ
  โอ้ว่าเจ้าดวงยิหวาพี่ อนิจจาจาปานนี้จะเป็นไฉน
  จะตั้งแต่อาวรณ์ร้อนฤทัย คร่ำครวญหวนให้ไม่เว้นวัน
  สรงเสวยเคยสุขจะทุกข์ร้อน ยามนอนจะวิโยคโศกศัลย์
  ใครจะปลอบอรไทวิไลวรรณ ให้สร่างกันแสงเศร้าโศกา
  จะได้ปรับทุกข์กันทั้งสาม จะนับวันคืนยามค่อยหา
  อกเอ๋ยจำใจไกลสุดา เพราะต้องมาปราบราชไพรี
  บัดนี้การศึกก็เสร็จสรรพ พี่จะเร่งรีบกลับไปสมศรี
  พระครวญคร่ำกำสรดแสงทวี คิดอยู่แต่ที่จะคลาไคล

  คำไวพจน์
  ๑. พระสุริยา สายัณห์ = พระอาทิตย์
  ๒. ศศิธร = พระจันทร์
  ๓. เวหา = ท้องฟ้า
  ๔. ฤทัย = ใจ

   
 21. นางสาวทัศนา คีรีธีรกุล

  สิงหาคม 15, 2013 at 7:36 pm

  สาลิกามาตามคู่ ชมกันอยู่สู่สมสมร
  แต่พี่นี้อาวรณ์ ห่อนเห็นเจ้าเศร้าใจครวญ
  นางนวลนวลน่ารัก ไม่นวลพักตร์เหมือนทรามสงวน
  แก้วพี่นี้สุดนวล ดั่งนางฟ้าหน้าใยยอง
  สมร = ผู้หญิง
  สาลิกา = นก
  นางนวล = หญิง
  พักตร์ = หน้า

   
 22. Bell_Pitsanu

  สิงหาคม 15, 2013 at 8:31 pm

  น่าสนใจมาก^^…แบบนี้อ่าคับ

   
 23. เสริมศักดิ์ แซ่โซ้ง

  สิงหาคม 16, 2013 at 10:07 am

  บุปผชาติ ดาษดื่นชื่น บุปผา
  ชม ผกา เชย มาลี ดอกสีม่วง
  บุษบา มาลา เด่นเด็ดดวง
  ให้แหนห่วงบุษบัน บุหงันงาม
  น่าเด็ดดมสุมนา บุหงาหอม
  ชวนดมดอมโสตทราบยิ่งวาบหวาม
  ก้าน โกสุม ไหวพลิ้วลิ่วลมตาม
  สีอร่ามสวยสุด บุษบง
  ภมรเกาะ กุสุมา มิดปิดสีแสง
  ดูดอกแดงกลับดำทำให้หลง
  กุสุมา แย้มดอกออกอวดองค์
  ภมรตรงเชยชมสมอุรา

  บุปผชาติ ดอกไม้
  บุปผา ดอกไม้
  ผกา ดอกไม้
  บุหงัน ดอกไม้
  บุษบา ดอกไม้
  มาลา ดอกไม้
  บุหงา ดอกไม้
  โกสุม ดอกไม้
  บุษบง ดอกไม้
  สุมนา ดอกไม้
  กุสุมา ดอกไม้

   
 24. สุภา แซ่วื่อ ม.6/2

  สิงหาคม 16, 2013 at 7:22 pm

  บุปผชาติ ดาษดื่นชื่น บุปผา
  ชม ผกา เชย มาลี ดอกสีม่วง
  บุษบา มาลา เด่นเด็ดดวง
  ให้แหนห่วงบุษบัน บุหงันงาม
  น่าเด็ดดมสุมนา บุหงาหอม
  ชวนดมดอมโสตทราบยิ่งวาบหวาม
  ก้าน โกสุม ไหวพลิ้วลิ่วลมตาม
  สีอร่ามสวยสุด บุษบง
  ภมรเกาะ กุสุมา มิดปิดสีแสง
  ดูดอกแดงกลับดำทำให้หลง
  กุสุมา แย้มดอกออกอวดองค์
  ภมรตรงเชยชมสมอุรา
  พูดถึง ป่า พนา ไพร พง ไพรสาณฑ์
  พาพบพานพืชพันธุ์สุดสรรหา
  โน่นสนสูงยูงยางกลางวนา
  อรัญวา พืชพันธุ์นั้นมากมี
  พืชมาเติมเพิ่มค่า พนาสัณฑ์
  เสริม อรัญ พนาวา ชูราศี
  ดง ไพรวัน อรัญวา วนาลี
  พยัคฆียังพึ่งป่า พนาดอน

  บุปผชาติ บุปผา ผกา มาลี บุษบา มาลา
  บุษบัน บุหงัน สุมนา บุหงา บุษบงกุสุมา =ดอกไม้

  ป่า พนา ไพร พง ไพรสาณฑ์ อรัญวา พนาสัณฑ์
  อรัญ พนาวา ดง ไพรวัน อรัญวา วนาลี พนาดอน =ป่า

   
 25. ภาวิณี ศิลป์ท้าว

  สิงหาคม 17, 2013 at 3:53 pm

  นางสาวภวิณี ศิลป์ท้าว เลขที่ ๑๕ ม.๖/๒
  เกิดวารีกว้างใหญ่อันไพรศาล ชลธารไหลนองทั้งเหนือใต้
  นที ชลเกิด อุทกไม่วางวาย คงคาสิ้นมองไม่เห็นว่าเป็นแนว
  เกินที่จะคาดคิดว่าสินธุ จะทะลุทะลวงไปแห่งไหน
  หรือเบียดเสียดบ้านคนให้ทนไป แล้วรีบไหลลงสมุทรสุดสาคร

  ชลธาร น้ำ
  คงคา น้ำ
  สินธุ น้ำ
  สุดสาคร น้ำ
  นที แม่น้ำ
  อุทก น้ำ
  วารี น้ำ
  ไพรศาล ใหญ่ กว้าง

   
 26. นางสาวเกตุวดี ดีนาน

  สิงหาคม 17, 2013 at 5:14 pm

  นกน้อยคล้อยตามวิมานป่า พฤกษาน่ายินยมสนมสิน
  สวยสดงดงามยนยิล ป่าไม้สิ้นพฤกษกงดงามใจ
  สายน้ำธาราชลาชล ชีวิดบนผืนน้ำลำธานใส
  ชีวลัยปลาน้อยว่ายไวไว บนน้ำใสธาราน่าชืนชม
  ดอกไม้ป่าน่าชมสนมศรี สัตว์มากมีมากมายน่าสุขสม
  ดำรงอยู่พึงพาน่ารื่นรมร์ ดูกลืนกลมสมชีพไพรพณา
  อันว่าป่าดำรงบนธรรมชาติ แต่มิอาจดำรงไม่รักษา
  มนุษย์นี้ทำลายหลายเวลา มิอาจอยู่เป็นป่าที่น่าชื่นชม

  คำไวพจน์
  วิมาน = บ้านของเทวาดา หรือ สวรรค์
  พฤกษา = ต้นไม้
  ธารา = น้ำ
  ชลาชล = สายน้ำ
  ชีวลัย = ชีวิต
  ไพรพณา = ป่า

   
 27. นางสาวภาวิณี ศิลป์ท้าว เลขที่ ๑๕ ชั้นม.๖/๒

  สิงหาคม 17, 2013 at 5:38 pm

  ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
  ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
  แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
  ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
  พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจฉา
  แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา
  เชยผกาโกสุมประทุมทอง
  แม้เป็นถ้ำอำไพใคร่เป็นหงส์
  จะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สอง
  ขอติดตามทรามสงวนนวลละออง
  เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป
  สุธาธาร = น้ำทิพย์ ภุมรา = แมลงผึ้ง
  ม้วย = สิ้นสุด ผกา = ดอกไม้
  สมาน = ทำให้ติดกัน โกสุม = ดอกไม้
  คลาดคลา = เดินไป อำไพ = งาม
  มหรรณพ = มหาสมุทร ประทุม = บัวหลวง มัจฉา = ปลา พิศวาส =รักใคร่ ทราม = เลวทราม

   
 28. นางสาววณิชดา คัมภีร์ธรรม ม.๖/๒ เลขที่ ๑๐

  สิงหาคม 17, 2013 at 7:04 pm

  งามดั่งสุริยันมะลันดอน เคียงดวงศศิธรมะลอนฉู
  จะดูไหนวิไลกะไรตุ สมสองครองคู่จะลูเจ
  ดูโฉมตะแลงแกงแมลงกัด งามดั่งเพชรรัตน์มะลัดเถ
  งามพระมะเหลไถมะไลเท ดั่งสุวรรณอันเอละเลทา
  สมวงศ์ทรงศักดิ์จักรพรรดิ สมเชื้อเนื้อกษัตริย์มะลัดถา
  สมทรงคงครองกะรองปา เป็นมหาจรรโลงมะโรงกี

  สุริยัน = พระอาทิตย์
  ศศิธร = พระจันทร์
  สุวรรณ = ทองคำ
  กษัตริย์ = พระเจ้าแผ่นดิน

  นางสาววณิชดา คัมภีร์ธรรม ม.๖/๒ เลขที่ ๑๐

   
 29. นางสาวฐิติพร แซ่โซ้ง ม.๖/๒ เลขที่ ๙

  สิงหาคม 17, 2013 at 7:04 pm

  แม้นเป็นไม้ให้พี่นี้เป็นนก ให้ได้กกกิ่งไม้อยู่ไพรสัณฑ์
  แม้นเป็นนารีผลวิมลจันทร์ ขอให้ฉันเป็นพระยาวิชาธร
  แม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นแมงภู่ ได้ชื่นชูสู่สมชมเกสร
  แม้นเป็นวารีพี่หวังเป็นมังกร ได้เชยช้อนชมชะเลทุกเวลา
  แม้นเป็นถ้ำน้ำใจใคร่เป็นหงส์ จะได้ลงสิสู่ในคูหา
  แม้นเนื้อเย็นเป็นเทพธิดา พี่ขออาศัยเสน่ห์เป็นเทวัญ
  กว่าจะถึงซึ่งมหาศิวาโมกข์ เป็นสิ้นโศกสิ้นสุดมนุษย์สวรรค์
  เสวยสวัสดิ์ชวาลนานอนันต์ เหลือจะนับกัปกัลป์พุทธันดร

  ไพรสัณฑ์ = ป่า
  นารี = ผู้หญิง
  วารี = น้ำ
  เทพธิดา = นางฟ้า

   
 30. นางสาวสุดธิดา พงศ์พิสิฐพิทยา ม.๖/๒ เลขที่ ๑๑

  สิงหาคม 17, 2013 at 7:07 pm

  จะว่าโศกโศกอะไรที่ในโลก ไม่เท่าโศกใจหนักเหมือนรักสมร
  จะว่าหนักหนักอะไรในดินดอน ถึงสิงขรก็ไม่หนักเหมือนรักกัน
  จะว่าเจ็บเจ็บแผลพอแก้หาย ถ้าเจ็บกายชีวาจะอาสัญ
  แต่เจ็บแค้นนี่แลแสนจะเจ็บครัน สุดจะกลั้นสุดจะกลืนขืนอารมณ์
  จะว่าขมขมอะไรในพิภพ ไม่อาจลบบอระเพ็ดที่เข็ดขม
  ถึงดาบคมก็ไม่สู้คารมคม อันเมารักเช่นนี้มีทุกแห่ง
  เกิดยุ่งยิ่งชิงกันถึงฟังแทง ใครพลาดแพลงล้มตายวายชีวา

  สมร = ผู้หญิง
  อาสัญ = ตาย
  พิภพ = แผนดิน

   
 31. นายจักรพงษ์ ทรงเจริญกุล เลขที่๑ ชั้นม.๖/๒

  สิงหาคม 18, 2013 at 8:11 pm

  ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
  มีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสา
  โอ้บาปกรรมน้ำนรกเจียวอกเรา
  ให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นน่าอาย
  ทำบุญบวชกรวดน้ำขอสำเร็จ
  สรรเพชญโพธิญาณประมาณหมาย
  ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย
  ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป
  ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก
  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน
  ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
  แต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนฯ

  โขมง = {เอ็ดอึง}{อื้ออึง}{ลั่น}
  โพงผูก = วิด, ตัก
  โพธิญาณ = ญาณเครื่องตรัสรู้
  สรรเพชญ = ผู้รู้หมด
  ไฉน = ฉันใด, เช่นไร, อย่างไร,

   
  • ruangrat

   สิงหาคม 18, 2013 at 10:02 pm

   ยังไม่ชัดเจน ลองดูตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะ

    
 32. ประสงค์ ศิลาธนวัฒน์

  สิงหาคม 25, 2013 at 5:12 pm

  นอกกเมืองมีสระตำยลหนึ่ง วารีลึกซึ้งเย็นใส
  ริมรอบขอบคันล้วนพรรณไม้ ระบัดใบบังแสงสุริยง
  เป็นที่ภูธรแต่ก่อนมา แม้นปราบข้าศึกเสร็จเสด็จสรง
  ประดับด้วยโกมุทบุษบง ลินจงอุบลบัวบาน
  มีพลับพลาที่ประทับยับยั้ง อยู่ริมฝั่งสระใหญ่ไพศาล
  สำหรับเมืองเนื่องมาแต่บุราณ ทั้งสี่ราชฐานพารา ฯ

  คำไวพจน์
  ๑.พรรณ = ป่า
  ๒.สุริยง = พระอาทิตย์
  ๓.ภูธร = พระเจ้าแผ่นดิน
  ๔.พารา =เมือง
  ๕.บุษบง = ดอกไม้
  ๖.วารี = แม่น้ำ

   
 33. Hadji

  มกราคม 16, 2014 at 10:58 am

  ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้กับหนูเพื่อไปเตรียมสอบในวันเสาร์นี้เองค่ะ

   
 34. anusara

  กุมภาพันธ์ 20, 2014 at 6:17 am

  ดีมากเลยค้ะ

   
 35. Bank

  กรกฎาคม 6, 2014 at 2:07 pm

  กากมาก

   
 36. ปลื้ม

  ตุลาคม 25, 2014 at 1:28 pm

  ฝน ละครับผมอยากได้มากครับ

   
 37. ปลื้ม

  ตุลาคม 25, 2014 at 1:29 pm

  ฝน ละครับผมอยากได้มากครับ T_T

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: