RSS

พระบรมราโชวาท

จุดประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2428
พระราชทานแก่ พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ที่เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ คือ

  1. พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรี ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร
  2. พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ต่อมาดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางรากฐานกฎหมายไทยให้ทักเทียมอารยประเทศ ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้รับยกย่องว่าทรงเป็นพระบิดาของวงการ กฎหมายไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล รพีพัฒน
  3. พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม ต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงปราจิณกิติบดี ทรงดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นราชสกุล ประวิตร
  4. พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช ต่อมาทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ทรงวางรากฐานของกองทัพบกไทย ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ทรงเป็นต้นราชสกุล จิรประวัติ

ลักษณะคำประพันธ์ เป็นจดหมายร้อยแก้ว และใช้เทศนาโวหาร
แนวคิด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นว่า“การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ” พระองค์จึงทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระองค์ทรงพระราชหัตถเลขา สั่งสอนพระโอรสทุกพระองค์ไม่ให้ถือตัวว่าเป็นเจ้า ใช้จ่ายอย่างประหยัด ขยันหมั่นเพียรศึกษา หาความรู้ ไม่หลงตัวว่าเป็นนักเรียนนอก ไม่ลืมภาษาไทยและความเป็นไทย เพื่อจะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและถ่ายทอดความรู้นั้นเป็นภาษาไทยให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุด แก่ประเทศชาติสืบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสอนพระราชโอรสดังต่อไปนี้

1. มุ่งหมายให้ได้วิชาความรู้ ไม่ใช่ได้เกียรติยศชื่อเสียง จึงมิให้ถือตัวไว้ยศว่าเป็นเจ้า เพราะ
– อาจทำให้น้อยหน้าเพราะไม่ได้รับการยกย่องเต็มที่เหมือนอยู่ที่ประเทศไทย
– เป็นเจ้า ต้องรักษายศศักดิ์จะทำอะไรก็ต้องระวังทุกอย่าง เพราะคนอื่นสนใจ
– ซื้อจ่ายอะไรก็จะแพงกว่าคนสามัญเพราะเขาถือว่ามั่งมี
– ไม่มีอำนาจหรือสิทธิพิเศษใดในต่างบ้านต่างเมือง

2. เงินที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นเงินพระคลังข้างที่ เพราะ
– ถือว่าการให้การศึกษาเป็นทรัพย์มรดกที่ประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทอง
– ไม่เป็นที่ติเตียนในกรณีที่ลูกไม่เฉลียวฉลาด
– เงินพระคลังข้างที่แม้เป็นส่วนหนึ่งของเงินแผ่นดินแต่ก็เป็นเงินส่วนตัวสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน

3. การสนองคุณพ่อคือ การอุตสาหะเล่าเรียนด้วยความเพียร เพื่อจะได้มีโอกาสใช้ความรู้สติปัญญาทำการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตัวและโลกที่ตัวมาเกิด
4. อย่าถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน แล้วประพฤติชั่ว ทำผิดจะต้องรับโทษทันที จงอ่อนน้อม ว่าง่ายสอนง่าย ละมิจฉาทิฐิ ละความชั่ว ทำความดีเสมอ
5. ให้ใช้จ่ายอย่างเขม็ดแขม่ประหยัด ถ้ามีหนี้จะถูกลงโทษ ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งจำเป็น ห้ามอวดมั่งมี ให้คิดว่าเงินที่ใช้เป็นเงินของราษฎร
6. ต้องเรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ให้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่วจนแต่งหนังสือได้อย่างน้อย 2 ภาษา และวิชาเลข
– อย่าลืมภาษาไทย ต้องแปลความรู้จากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยได้
– ต้องเขียนจดหมายภาษาต่างประเทศหนึ่งฉบับ แปลไทย 1 ฉบับอย่างน้อยเดือนละครั้ง
– อย่ากลัวว่าจะแปลผิด ถ้าผิดจะแก้ไข แล้วจดจำไว้ใช้ให้ถูกต่อไป

7. ผู้ดูแลคือ อา กรมหมื่นเทวะวงษ์วโรประการอยู่ในกรุงเทพฯ ผู้ดูแลที่ต่างประเทศ คือ ราชทูต

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: