RSS

ทบทวน

 

๑. ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราโชวาทคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒. ผู้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราโชวาททรงได้รับพระราชสมัญญาว่า พระปิยมหาราช

๓. พระราชสมัญญาหมายความว่า กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชน

๔.รูปแบบในการทรงพระราชนิพนธ์ “พระบรมราโชวาท” คือ ร้อยแก้วเชิงเทศนา มีลักษณะเป็นจดหมายคำสั่งให้พระราชโอรสทรงปฏิบัติตนเป็นข้อ ๆ ซึ่งแต่ละข้อจะเป็นเหตุผลและคำอธิบาย

๕.สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้ราชโอรสไว้ยศว่าเป็นเจ้านายเพราะ ต้องการให้ไปเรียนหนังสือเท่านั้นและเป็นเจ้าต้องรักษายศศักดิ์ว่าสามัญชน ฉะนั้นการอยู่ในฐานะลูกผู้ดีทำให้ได้เสมอเจ้า แต่ไม่ต้องรักษายศศักดิ์เก่าเจ้า

๖.อย่าใช้ “ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์” (His Royal Highness Princes) นำหน้าชื่อให้ใช้แต่ชื่อเดิมของตัวเองคำว่า “ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์” หมายถึง คำนำหน้านามพระราชโอรสและนัดดาในราชวงศ์อังกฤษ ของไทยใช้เฉพาะราชโอรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ

๗. สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้เงินแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายของพระราชโอรสเพราะมีพระโอรสหลายองค์จึงมีประสงค์ให้ทุกคนเรียนเป็นมรดกอันประเสริฐ ถ้าใช้เงินแผ่นดินไม่คุ้มก็จะเป็นที่ตำหนิได้

๘.รัชกาลที่ ๕ ให้ข้อคิดแก่พระราชโอรสว่าการเกิดเป็นนายนั้นลำบากเพราะ ถ้าทำงานต่ำก็ไม่สมควรแก่ยศศักดิ์ ถ้าทำตำแหน่งใหญ่โตก็ต้องมีสติปัญญารอบรู้ ฉะนั้นจึงให้หมั่นศึกษาเล่าเรียน

๙.รัชกาลที่ ๕ ทรงสอนให้พระราชโอรสทรงใช้เงินอย่างไร ให้ใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ถ้าเป็นหนี้จะไม่ใช้ให้ ถ้าใช้ให้ก็จะต้องกลับมารับโทษ

๑๐.สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงไม่ให้พระราชโอรสนำเงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปีมาใช้หนี้เพราะ ควรเก็บไว้เป็นเงินทุนสร้างฐานะและครอบครัว

๑๑. เงินเบี้ยหวัด หมายถึง เงินประจำปีสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร ซึ่งกษัตริย์พระราชทานเป็นรายเดือน

๑๒. เงินกลางปี หมายถึง เงินประจำปีสำหรับ พระบรมวงศานุวงศ์ให้ปีละ 2 งวด

๑๓. รัชกาลที่ ๕ ทรงให้พระราชโอรสศึกษาภาษาต่างประเทศเพื่อ จะได้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยากรของชาติตะวันตก จะได้นำวิทยาการเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาประเทศ

๑๔. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชปรารภว่า ผู้ที่เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีความประพฤติดังนี้ อ่อนน้อมว่านอนสอนง่ายทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรละเว้นความชั่วทั้งปวง

๑๕. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ว่า เกิดเป็นมนุษย์ต้องหาโอกาสทำทุนแก่บ้านเมืองถ้าอยู่เฉย ๆ เอาแต่สบายก็จะไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมากิน ๆ นอนๆ แล้วตาย

๑๖. สาเหตุที่รัชกาลที่ ๕ ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ให้พระเจ้าลูกยาเธอเขียนหนังสือถึงพระองค์ท่าน ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ อีกฉบับหนึ่งแปลเป็นไทยเพราะ ประสงค์ให้ลูกศึกษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีไม่ให้ลืมภาษาตนเองโดยเขียนภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทย

๑๗. พระบรมราโชวาทนี้ แสดงให้เห็นว่า รัชกาลที่ ๕ ทรงสั่งสอนพระราชโอรสบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองคือ ให้มีวิริยะ อุตสาหะ ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้

๑๘. สาเหตุที่ รัชกาลที่ ๕ ทรงกำหนดให้พระเจ้าลูกยาเธอทรงศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันให้ได้แม่นยำเพราะจะได้ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้จากตำรายุโรป

๑๙. รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับฐานะของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ว่า กษัตริย์และราชวงศ์จะทำอะไรต้องรักษายศระวังตัวทุกอย่างเพราะประชาชนให้ความสนใจ

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: