RSS

แบบทดสอบ

จงเลือกคำตอนที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

๑. “พระบรมราโชวาท” ที่นักเรียนศึกษานี้เป็นของใคร

ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.๒  )

ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔  )

ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ร. ๕)

ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖  )

 

๒. พระบรมราโชวาทนี้ พระราชทานให้แก่ใคร

ก. นักศึกษาไทยที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ข. นักศึกษาไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ค. พระโอรสทุกพระองค์ที่ทรงไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

ง. พระเจ้าลูกยาเธอ ๔ องค์เมื่อจะเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ

 

๓. พระราชประสงค์ที่ส่งพระราชโอรสทั้ง ๔ พระองค์ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศเพื่ออะไร

ก. เพื่อฝึกความอดทนของพระโอรส

ข. เพื่อให้ได้วิชาความรู้กลับมาช่วยพัฒนาบ้านเมือง

ค. เพื่อให้พระราชโอรสมีประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับต่างประเทศ

ง. เพื่อให้พระราชโอรสมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชน

 

๔. เหตุใดที่รัชกาลที่ ๕ จึงไม่ให้พระราชโอรสใช้คำว่า    “ฮิสรอแยลไฮเนสปรินซ์”นำหน้าชื่อ

ก. เพราะไม่ต้องการให้ไว้ยศว่าเป็นเจ้า

ข. เพราะไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมยุโรป

ค. เพราะเกรงคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นพระราชวงศ์ของอังกฤษ

ง. เพราะไม่ต้องการให้คนทั่วไปรู้ว่าเป้นพระราชวงศ์ของไทย

 

๕. เหตุใดที่รัชกาลที่ ๕ จึงไม่ให้พระราชโอรสใช้คำว่า    “นาย” นำหน้าพระนามเดิม

ก. เพราะ “นาย” เป็นคนนำหน้าชื่อลูกสามัญชน

ข. เพราะ “นาย” เป็นคนนำหน้าชื่อลูกขุนนาง

ค. เพราะตนเองเป็นลูกกษัตริย์ใช้ว่า “นาย”ไม่ได้

ง.  เพราะเป็นภาษาไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ฟังขัด ๆ หู

 

๖. การเป็นเจ้านายเสียเปรียบคนอื่น อย่างไร เมื่ออยู่ ณ ต่างประเทศ

ก. ทำสิ่งใดต้องระมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะมีผู้คอยจ้องมองดูอยู่

ข. ต้องซื้อสิ่งของหรือใช้จ่ายแพงกว่าคนสามัญ  เพราะเขาลือว่าเป็นคนมั่งมี

ค. วางพระองค์ให้เหมาะสมแก่พระเกียรติได้ยาก เพราะเป็นเจ้าของทำให้สมกับยศศักดิ์

ง. ถูกทุกข้อ

 

๗. เหตุผลที่แท้จริงที่  รัชกาลที่ ๕ไม่ต้องการให้พระราชโอรสไว้ยศว่าเป็นเจ้าคือข้อใด

ก. เพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเป็นลูกกษัตริย์

ข. เพราะเกรงว่าพระราชโอรสจะนำไปอวดอ้างในทางที่ผิด

ค. เพราะเกรงว่าผู้ใกล้ชิดพระราชโอรสจะนำไปอวดอ้างว่าเป็นเจ้านาย

ง. เพราะการไว้ยศว่าเป็นเจ้าไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ เลยมีแต่ทางที่จะก่อให้เกิดโทษ

 

๘. “เงินพระคลังข้างที่” หมายถึงเงินตามข้อใด

ก. เงินรายไว้ที่เก็บไว้ในคลัง

ข. เงินของแผ่นดินที่เก็บไว้ที่คลัง

ค. เงินรายได้จากการที่นำไปทำประโยชน์

ง. เงินที่เป็นส่วนสิทธิ์ขาดของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้สอยในการส่วนพระองค์

 

๙. เหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงใช้เงินพระคลังข้างที่เป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของพระราชโอรส

ก. เพราะเป็นเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษา

ข. เพราะเป็นเงินที่พระราชโอรสมีสิทธิ์นำไปใช้ในการศึกษาได้

ค. เพราะเป็นเงินของพระองค์ที่ทรงเก็บสะสมไว้ในท้องพระคลังนานแล้ว

ง. เพราะเป็นเงินส่วนพระองค์ การให้การศึกษาก็เหมือนเป็นการแบ่งมรดกให้ลูก

 

๑๐. เหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงไม่ใช้เงินแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของพระราชโอรส

ก.  เพราะเงินแผ่นดินมีน้อย

ข. เพราะเงินแผ่นดินจะนำมาใช้ส่วนพระองค์ไม่ได้

ค. เพราะเงินแผ่นดินควรใช้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรข้าราชการ

ง. เพราะเงินแผ่นดินมีพระราชโอรสมากแล้วส่งไปเรียนทุกพระองค์โดยไม่ได้เลือกเฟ้นเกรงว่าจะเป็นที่ติฉินนินทา

 

๑๑. เพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงมีพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า “การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้ เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐดกว่าทรัพย์สินเงินทอง อื่น ๆ

ก. เพราะความรู้คือทรัพย์ที่ติดตัวไปตลอด ไม่มีใครแย่งชิงหรือทำลายได้

ข. เพราะความรู้ เป็นสิ่งที่หาได้ยากกว่าทรัพย์สินชนิดอื่น ๆ

ค. เพราะความรู้เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายกว่าทรัพย์สินชนิดอื่น ๆ

ง. เพราะความรู้นำไปขายไม่ได้ แต่ทรัพย์สินอื่น ๆ  นำไปขายได้

 

๑๒. เพราะเหตุใดรัชกาลที่ ๕ จึงมีพระบรมราโชวาทแก่พระราชโอรสตอนหนึ่งว่า “เงินพระคลังข้างที่นั้นเองก็เป็นส่วนหนึ่งในเงินแผ่นดินเหมือนกัน”

ก. เพื่อให้ทุกพระองค์ทรงประหยัดในการใช้จ่าย

ข. เพื่อให้ทรงสำนึกว่าเป็นหนี้บุญคุณแผ่นดิน

ค. เพื่อทรงเห็นว่าพระองค์มีเมตตาธรรม

ง. เพื่อทรงเห็นว่าพระองค์มีเมตตาธรรม

 

๑๓. “ถ้าจะถือว่าเกิดมาเป็นเจ้านายแล้วนิ่ง ๆ อยู่จนตลอดชีวิตก็เป็นสบาย ดังนั้นจะไม่ผิดอันใดกับสัตว์เดรัจฉานอย่างเลวนัก สัตว์เดรัจฉานมันเกิดมากิน ๆ นอนๆ แล้วก็ตาย” พระบรมราโชวาทตอนนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดตามข้อใด

ก. เกิดเป็นคนทั้งทีทำดีเข้าไว้

ข. เกิดเป็นคนทั้งทีต้องให้มีสุขสบาย

ค. เกิดเป็นคนทั้งทีต้องมีศักดิ์ศรีไว้ลาย

ง. เกิดเป็นคนทั้งที กินดี อยู่ดี เป็นที่หมาย

 

๑๔. พระบรมราโชวาทข้อ ๑๓ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์เพื่อทรงเตือนให้พระราชโอรส ปฏิบัติตนตามข้อใด

ก. มีความสำนึกในการเป็นราชวงศ์

ข. มีความรักในเกรียติในศักดิ์ศรีของตน

ค. มีความทะเยอทะยานที่ต้องเรียนให้สูงที่สุด

ง. มีความอุสาหะเล่าเรียนนำความรู้มาทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองและแก่โลก

 

๑๕. พระบรมราโชวาทต่อไปนี้มีความหมายตรงกับสำนวนในข้อ  “ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว  โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏให้เห็น”

ก. ชนักติดหลัง

ข. น้ำลดตอผุด

ค. น้ำลดใต้ทราย

ง. น้ำขึ้นปลากินมดน้ำลดมดกินปลา

 

๑๖. “อีกประการหนึ่งชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่อยู่ในขณะหนึ่งก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีในขณะหนึ่งเป็นแน่แท้” พระบรมราโชวาทตอนนี้ตรงกับคำศัพท์ข้อใด

ก. อเวจี                                ข. อวิชชา                       ค. อนิจจัง                       ง.อหิงสา

 

๑๗. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติสำหรับพระราชโอรสตามพระบรมราโชวาท

ก. จงถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน

ข. จงเป็นคนอ่อนน้อม

ค. จงเป็นคนว่านอนสอนง่าย

ง. จงละเว้นทางชั่วที่รู้ได้เองหรือมีผู้ตักเตือน

 

๑๘. “เงินที่ส่วนตัวได้รับ….ก็ได้อาศัยเป็นลูกพ่อ” เงินนั้นเป็นเงินตามข้อใด

ก. เงินเบี้ยหวัด

ข. เงินกลางปี

ค. เงินพระคลังข้างที่

ง. เงินเบี้ยหวัดและเงินกลางปี

 

๑๙. ข้อใดไม่ถูกต้องตามพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงิน

ก. จงใช้เงินอย่างประหยัดอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

ข. จงใช้เงินเข็ดแขม่ ใช้แต่อย่างเพียงพอบ้างที่อนุญาตให้ใช้

ค. จงใช้เงินเฉพาะที่แต่ก็จะรักษาความสุขของตัวพอสมควรเท่านั้น

ง.จงใช้เงินให้เหมาะสมกับที่เป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่าให้อายผู้ดีฝรั่ง

 

๒๐. ในพระบรมราโชวาท    กำหนดให้พระราชโอรสต้องเรียนภาษาต่างประเทศภาษาใดบ้าง

ก. ภาษาอังกฤษ

ข. ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

ค.ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน

ง. ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส         และ ภาษาเยอรมัน

 

๒๑. ในพระบรมราโชวาท    กำหนดให้พระราชโอรสเรียนวิชาสามัญที่จำเป็นต้องเรียนให้รู้ได้จริง ๆ ในเบื้องต้นมีวิชาอะไรบ้าง

ก. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยหนึ่งภาษาและวิชาเลข

ข. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสองภาษาและวิชาเลข

ค. วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสองภาษา วิชาภาษาไทย และวิชาเลข

ง.วิชาภาษายุโรปอย่างน้อยสามภาษา วิชาภาษาไทย และวิชาเลข

 

๒๒. ข้อใดเป็นการยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงพระราชโอรสจะไม่แตกฉานในวิชาภาษาไทย

ก. จัดส่งหนังสือภาษาไทยไปให้ค้นคว้า

ข. จัดหาครูไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วย

ค. ให้เขียนจดหมายเป็นภาษาต่างประเทศแต่ต้องแปลเป็นภาษาไทยมาด้วยทุกครั้ง

ง. ให้ถูกทั้ง ก ข และ ค

 

๒๓. ใครคือผู้ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ดูแลการศึกษาเล่าเรียนของพระราชโอรส

ก. กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ข. กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ

ค. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ง. กรมขุนเสนาพิทักษ์

 

๒๔. จากการอ่านเรื่อง พระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ ๕  ทรงถือคติในการเลี้ยงดูพระราชโอรสตามสำนวนข้อใด

ก.  เขียนเสือให้วัวกลัว

ข.ผ่อนสั้นผ่อนยาว

ค. รักวัวให้ผุกรักลูกให้ตี

ง. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

 

๒๕.  ข้อความต่อไปนี้ แสดงว่าผู้กล่าวต้องการในเรื่องใด “จงรู้ไว้เถิดว่า ถ้าเมื่อได้ทำความผิดมาเมื่อใด จะได้รับ โทษโดยทันที การมีพ่อและพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะไม่เป็นการช่วยเหลืออุดหนุนแก้ไขอันใดได้เลย”

ก. ไม่ให้สำคัญผิดว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

ข. ไม่ให้ถืออำนาจประพฤติมิชอบ

ค. ไม่ให้หลงยศศักดิ์ของตน

ง. ไม่ให้กระทำความผิดใดๆ

 

๒๖. เหตุใด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราโชวาทให้พระเจ้าลูกยาเธอทั้ง ๔ พระองค์ทรงศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันให้แตกฉาน

ก. ประเทศเราจำเป็นต้องรู้จักภาษาตะวันตกอย่างดี

ข . นิยมใช้ภาษาทั้งสามในการทำสัญญาระหว่างประเทศไทย

ค. ใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง

ง. เป็นภาษาสำคัญเจ้าของภาษาเป็นชาติมหาอำนาจ

 

๒๗. “ผลประโยชน์อันใดที่จะได้อยู่ในเวลามีพ่อและไม่มีพ่อนั้น จะถือเอาเป็นแน่ว่าคงที่อยู่นั้นไม่ได้ และยิ่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะมีบ้านเรือน บุตรภรรยามากขึ้น คงต้องใช้มากขึ้น” ตามข้อความข้างต้นนี้ผู้กล่าวต้องการเสนอ

ก. ความไม่ประมาทในการครองทรัพย์

ข. ตามไม่แน่นอนในการดำรงชีวิต

ค. ความรู้จักประมาณในการใช้จ่าย

ง. ความประหยัดในการเลี้ยงดูครอบครัว

 

๒๘. “จงเป็นคนอ่อนน้อม ว่าง่ายสอนง่ายอย่าให้เป็นทิฐิมานะไปในทางที่ผิด จงประพฤติตัวหันมาทางที่ชอบที่ถูอยู่เสมอเป็นนิจเถิด จงละเว้นความชั่วรู้ได้เองแก่ตัว หรือมีผู้ตักเตือนแนะนำให้รู้แล้วอย่าให้ล่วงให้เป็นไปได้เลยเป็นอันขาด” ข้อความนี้ตรงกับพุทธภาษิตข้อใด

ก. พึงใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำ

ข. ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้

ค. บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์

ง. พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน

 

๒๙. พระบรมราโชวาทตอนใดสะท้อนบทบาทสำคัญที่สุดของผู้ที่เป็นบิดามารดา

ก. อย่าได้ถือตัวว่าเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน พ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่กลัวเกรงคุมเหงผู้ใด

ข. การซึ่งให้มีโอกาสและให้ทุนทรัพย์วิ่งได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกกันประเสริฐกว่า    ทรัพย์สินอื่น ๆ

ค. เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวงจงเขม็ดแขม่

ง. เมื่อไปอยู่โรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตกลงไว้

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: