RSS

3.สาระการฟัง การดู และการพูด

มาตรฐาน ท ๓.๑     สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม ˜ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ

 

๒. ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

˜ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น

– เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

– นิทาน

–  การ์ตูน

–  เรื่องขบขัน

  ๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์

 

˜ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น

– การแนะนำตนเอง

– การขอความช่วยเหลือ

– การกล่าวคำขอบคุณ

– การกล่าวคำขอโทษ

  ๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜  มารยาทในการฟัง เช่น

– ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

– ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

– ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง

– ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ

– ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง

˜  มารยาทในการดู เช่น

– ตั้งใจดู

– ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

˜  มารยาทในการพูด เช่น

– ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

– ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล

– ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

.๒

๑. ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน  และปฏิบัติตาม ˜ การฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน

 

๒. เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

๓. บอกสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

˜ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  เช่น

– เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

– นิทาน การ์ตูน และเรื่องขบขัน

 

๕. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู – รายการสำหรับเด็ก

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

– เพลง

 

๖. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

 

˜ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น

– การแนะนำตนเอง

– การขอความช่วยเหลือ

– การกล่าวคำขอบคุณ

– การกล่าวคำขอโทษ

– การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ

– การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

 

๗. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜  มารยาทในการฟัง เช่น

– ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

– ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

– ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง

– ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง

˜  มารยาทในการดู เช่น

– ตั้งใจดู

– ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

˜  มารยาทในการพูด เช่น

– ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

– ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล

– ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

– ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

ป.๓

๑. เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

๒. บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู

๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

๔. พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

˜ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง เช่น

– เรื่องเล่าและสารคดีสำหรับเด็ก

– นิทาน การ์ตูน เรื่องขบขัน

– รายการสำหรับเด็ก

– ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

– เพลง

 

๕. พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ ˜ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น

– การแนะนำตนเอง

– การแนะนำสถานที่ในโรงเรียนและในชุมชน

– การแนะนำ/เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น  การรักษาความสะอาดของร่างกาย

 

  – การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

– การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดขอร้อง การพูดทักทาย   การกล่าวขอบคุณและขอโทษ การพูดปฏิเสธ และการพูดชักถาม

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜  มารยาทในการฟัง เช่น

– ตั้งใจฟัง ตามองผู้พูด

– ไม่รบกวนผู้อื่นขณะที่ฟัง

– ไม่ควรนำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานขณะที่ฟัง

– ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โห่ ฮา หาว

– ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ

– ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง

˜  มารยาทในการดู เช่น

– ตั้งใจดู

– ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงอาการรบกวนสมาธิของผู้อื่น

˜  มารยาทในการพูด เช่น

– ใช้ถ้อยคำและกิริยาที่สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ

– ใช้น้ำเสียงนุ่มนวล

– ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด

– ไม่พูดล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหาย

ป.๔

 

๑. จำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

๒. พูดสรุปความจากการฟังและดู

๓. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น         และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

๔. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

˜ การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  ในชีวิตประจำวัน

˜ การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู  จากสื่อต่างๆ เช่น

– เรื่องเล่า

– บทความสั้นๆ

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

– โฆษณา

– สื่ออิเล็กทรอนิกส์

– เรื่องราวจากบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

๕. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา ˜ การรายงาน เช่น

– การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– การพูดลำดับเหตุการณ์

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ป.๕

๑. พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น  และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ˜ การจับใจความ และการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู จากสื่อต่างๆ เช่น

 

๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง      ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

– เรื่องเล่า

– บทความ

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

– โฆษณา

– สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์

˜ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน

 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา ˜ การรายงาน เช่น

– การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– การพูดลำดับเหตุการณ์

 

๕. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ป.๖

 

๑. พูดแสดงความรู้    ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

๒. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล   จากเรื่องที่ฟังและดู

˜ การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจในจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ ได้แก่

– สื่อสิ่งพิมพ์

– สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

๓. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล ˜ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณา

 

๔. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา ˜ การรายงาน เช่น

– การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– การพูดลำดับเหตุการณ์

 

๕. พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล   และน่าเชื่อถือ

 

˜ การพูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ เช่น

– การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

– การรณรงค์ด้านต่างๆ

– การโต้วาที

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ม.๑

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู

๒. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู

๓. พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

๔. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ                  ที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

˜  การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู

˜  การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว

 

 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา ˜ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน  และท้องถิ่นของตน

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ม.๒

๑. พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู ˜ การพูดสรุปความจากเรื่องที่ฟังและดู

 

๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

˜ การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

 

 

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ˜ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น

– การพูดอวยพร

– การพูดโน้มน้าว

– การพูดโฆษณา

 

   

 

๕. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า ˜ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

 

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ม.๓

๑. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

๒. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู           เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

˜ การพูดแสดงความคิดเห็น และประเมินเรื่องจากการฟังและการดู

˜ การพูดวิเคราะห์วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู

 

 

๓. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา ˜ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ        ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

๔. พูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ˜ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น

–  การพูดโต้วาที

–  การอภิปราย

–  การพูดยอวาที

 

๕. พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ ˜ การพูดโน้มน้าว

 

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

.๔-ม.๖

๑. สรุปแนวคิด และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู ˜ การพูดสรุปแนวคิด และการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

 

๒. วิเคราะห์ แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู ˜ การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู

 

อย่างมีเหตุผล

๓. ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

๔. มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

˜  การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ

˜  การประเมินเรื่องที่ฟังและดูเพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้

 

๕. พูดในโอกาสต่างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต้แย้ง  โน้มน้าวใจ  และเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

 

˜ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น

– การพูดต่อที่ประชุมชน

– การพูดอภิปราย

– การพูดแสดงทรรศนะ

– การพูดโน้มน้าวใจ

 

๖. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ˜ มารยาทในการฟัง การดู และการพูด
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: