RSS

การพูดสุนทรพจน์

สุนทรพจน์เป็นคำสมาส มาจากคำว่า   สุนทร + พจน์  แปลว่า ถ้อยคำที่มีความไพเราะและดีงาม ดังนั้นการพูดสุนทรพจน์จึงต้องเรียบเรียงถ้อยคำให้ไพเราะสละสลวย  ให้ข้อคิดและจรรโลงใจผู้ฟัง
การพูดสุนทรพจน์จัดเป็นการพูดอย่างเป็นทางการ  ผู้พูดจึงต้องเตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับโอกาสหรือสถานการณ์ที่       ได้รับเชิญ  ในบางโอกาสก็ใช้การอ่านจากต้นฉบับ  เพื่อให้ผู้ฟังได้รับสารที่จรรโลงใจและสัมผัสถ้อยคำภาษาที่มีความไพเราะ  สละสลวย

สุนทรพจน์ หมายถึง คำพูดที่ดีงาม ไพเราะจับใจ การพูดสุนทรพจน์มักมีในพิธีสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกเมืองคนสำคัญ พิธีได้รับตำแหน่งสำคัญ เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีหรือกล่าวในงานฉลองระลึกถึงบุคคลสำคัญ วันสำคัญ ระดับชาติ หรือเป็นการกล่าวในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงใจ เป็นคำพูดที่แสดงความปรารถนาดีในทางการเมือง การกล่าวสุนทรพจน์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง มักได้รับการยกย่องว่าเป็นการพูดชั้นยอด

ลักษณะการพูดสุนทรพจน์
ใช้ถ้อยคำไพเราะลึกซึ้งกินใจ จับใจ
โน้มน้าวให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตาม
กระตุ้นผู้ฟัง มีความมั่นใจและยินดีร่วมมือ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความหรรษาและให้ความสุขแก่ผู้ฟัง

โครงสร้างทั่วไปของการพูดสุนทรพจน์
๑.   ตอนเปิดเรื่อง กระตุ้นให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญของเรื่องที่จะพูด
๒.  ดำเนินเรื่อง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน
๓.  ตอนจบเรื่อง สรุปความทิ้งท้ายให้ผู้ฟังนำไปคิด หรือฝากไว้ในความทรงจำตลอดไป

โครงสร้างและขั้นตอนของสุนทรพจน์
คำนำ หรือการเริ่มต้น (Introduction)
เนื้อเรื่อง หรือสาระสำคัญของเรื่อง (Discussion)
สรุปจบ หรือการลงท้าย (Conclusion)

“ขึ้นต้นให้ตื่นเต้น ตอนกลางให้กลมกลืน และตอนจบให้จับใจ ”

แบ่งโครงสร้างของสุนทรพจน์เป็นสัดส่วน ได้ดังนี้
คำนำ         ๕ – ๑๐ %
เนื้อเรื่อง     ๘๐ – ๙๐ %
สรุปจบ     ๕ – ๑๐ %

หลักในการขึ้นต้น
ขึ้นต้นแบบพาดหัวข่าว (Headline)
ขึ้นต้นด้วยคำถาม (Asking Question)
ขึ้นต้นด้วยการทำให้ผู้ฟังสงสัย (Interest Arousing)
ขึ้นต้นด้วยการอ้างบทกวี หรือวาทะของผู้มีชื่อเสียง (Quousing)
ขึ้นต้นให้สนุกสนาน (Entertainment)

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการขึ้นต้น
อย่าออกตัว
อย่าขออภัย
อย่าถ่อมตน
อย่าอ้อมค้อม

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในการสรุปจบ
ขอจบ ขอยุติ
ไม่มากก็น้อย
ขออภัย ขอโทษขอบคุณ

หลักในการสรุปจบ
ความหมายชัดเจน ไม่เลื่อนลอย
สัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง และหัวข้อเรื่อง
กะทัดรัดไม่เยิ่นเย้อ พุ่งขึ้นสู่จุดสุดยอดของสุนทรพจน์

วิธีการสรุปจบที่ดีและได้ผล
จบแบบสรุปความ
จบแบบฝากให้ไปคิด
จบแบบเปิดเผยตอนสำคัญ
จบแบบชักชวนและเรียกร้อง
จบด้วยคำคม คำพังเพย สุภาษิต

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: