RSS

4.สาระหลักภาษาและการใช้ภาษา

สาระที่ ๔    หลักการใช้ภาษาไทย

มาตรฐาน ท ๔.๑      เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย ˜ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

˜ เลขไทย

  ๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

   

˜ การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

˜ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

˜ การผันคำ

˜ ความหมายของคำ

  ๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ ˜ การแต่งประโยค
  ๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ ˜ คำคล้องจอง

.๒

๑. บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และเลขไทย ˜ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

˜ เลขไทย

 

๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

 

 

˜ การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

˜ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

˜ การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

˜ คำที่มีตัวการันต์

˜ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

˜ คำที่มีอักษรนำ

˜ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

˜ คำที่มี รร

˜ ความหมายของคำ

 

๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร ˜ การแต่งประโยค

˜ การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ

 

๔. บอกลักษณะคำคล้องจอง ˜ คำคล้องจอง

 

๕. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ    ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ˜ ภาษาไทยมาตรฐาน

˜ ภาษาถิ่น

.๓

๑. เขียนสะกดคำและบอกความหมา     ของคำ

 

˜ การสะกดคำ การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ

˜ มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

 

  ˜ การผันอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ

˜ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

˜ คำที่มีอักษรนำ

˜ คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

˜ คำที่มี ฤ ฤๅ

˜ คำที่ใช้ บัน บรร

˜ คำที่ใช้ รร

˜ คำที่มีตัวการันต์

˜ ความหมายของคำ

 

๓. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

 

˜ ชนิดของคำ ได้แก่

– คำนาม

– คำสรรพนาม

– คำกริยา

 

๔. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ˜ การใช้พจนานุกรม

 

๕. แต่งประโยคง่ายๆ

 

˜ การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ได้แก่

– ประโยคบอกเล่า

– ประโยคปฏิเสธ

– ประโยคคำถาม

– ประโยคขอร้อง

– ประโยคคำสั่ง

 

๖. แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ

 

˜ คำคล้องจอง

˜ คำขวัญ

 

๗. เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและ    ภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ˜ ภาษาไทยมาตรฐาน

˜ ภาษาถิ่น

ป.๔

 

๑. สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ ˜ คำในแม่ ก กา

˜ มาตราตัวสะกด

˜ การผันอักษร

˜ คำเป็นคำตาย

˜ คำพ้อง

 

๒. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

 

˜ ชนิดของคำ ได้แก่

– คำนาม

– คำสรรพนาม

– คำกริยา

– คำวิเศษณ์

 

๓ ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ ˜ การใช้พจนานุกรม

 

๔. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

 

˜ ประโยคสามัญ

– ส่วนประกอบของประโยค

– ประโยค  ๒  ส่วน

– ประโยค  ๓  ส่วน

 

๕. แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ ˜ กลอนสี่

˜ คำขวัญ

 

๖. บอกความหมายของสำนวน ˜ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

 

๗. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้ ˜ ภาษาไทยมาตรฐาน

˜ ภาษาถิ่น

ป.๕

๑. ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

 

˜ ชนิดของคำ ได้แก่

– คำบุพบท

– คำสันธาน

– คำอุทาน

 

๒. จำแนกส่วนประกอบของประโยค ˜ ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

 

๓. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ˜ ภาษาไทยมาตรฐาน

˜ ภาษาถิ่น

 

๔. ใช้คำราชาศัพท์ ˜ คำราชาศัพท์

 

๕. บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ˜ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

๖. แต่งบทร้อยกรอง ˜ กาพย์ยานี ๑๑

 

๗. ใช้สำนวนได้ถูกต้อง ˜ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ป.๖

 

๑. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

 

˜ ชนิดของคำ

– คำนาม

– คำสรรพนาม

– คำกริยา

– คำวิเศษณ์

– คำบุพบท

– คำเชื่อม

– คำอุทาน

 

๒. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

 

˜ คำราชาศัพท์

˜ ระดับภาษา

˜ ภาษาถิ่น

 

๓. รวบรวมและบอกความหมายของ      คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ˜ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

 

๔. ระบุลักษณะของประโยค

 

˜ กลุ่มคำหรือวลี

˜ ประโยคสามัญ

˜ ประโยครวม

˜ ประโยคซ้อน

 

๕. แต่งบทร้อยกรอง ˜ กลอนสุภาพ

 

๖. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต ˜ สำนวนที่เป็นคำพังเพย และสุภาษิต

ม.๑

๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย ˜ เสียงในภาษาไทย

 

๒. สร้างคำในภาษาไทย

 

˜ การสร้างคำ

– คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน

– คำพ้อง

 

๓. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ˜ ชนิดและหน้าที่ของคำ

 

๔. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน ˜ ภาษาพูด

˜ ภาษาเขียน

 

๕.  แต่งบทร้อยกรอง ˜ กาพย์ยานี ๑๑

 

๖. จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต ˜ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

ม.๒

๑. สร้างคำในภาษาไทย ˜ การสร้างคำสมาส

 

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญประโยครวม และประโยคซ้อน

 

˜ ลักษณะของประโยคในภาษาไทย

– ประโยคสามัญ

– ประโยครวม

– ประโยคซ้อน

 

๓. แต่งบทร้อยกรอง ˜ กลอนสุภาพ

 

๔. ใช้คำราชาศัพท์ ˜ คำราชาศัพท์

 

๕. รวบรวมและอธิบายความหมายของ   คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ˜ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

ม.๓

๑. จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ˜ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 

๒. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ˜ ประโยคซับซ้อน

 

๓. วิเคราะห์ระดับภาษา ˜ ระดับภาษา

 

๔. ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ˜ คำทับศัพท์

˜ คำศัพท์บัญญัติ

 

๕. อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ ˜ คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ

 

๖. แต่งบทร้อยกรอง ˜ โคลงสี่สุภาพ

.๔-ม.๖

๑. อธิบายธรรมชาติของภาษา  พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ˜ ธรรมชาติของภาษา

˜ พลังของภาษา

 

  ˜ ลักษณะของภาษา

– เสียงในภาษา

– ส่วนประกอบของภาษา

– องค์ประกอบของพยางค์และคำ

 

๒. ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์

 

˜ การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค

– คำและสำนวน

– การร้อยเรียงประโยค

– การเพิ่มคำ

– การใช้คำ

– การเขียนสะกดคำ

 

๓. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะ และบุคคล รวมทั้งคำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม ˜ ระดับของภาษา

˜ คำราชาศัพท์

 

๔. แต่งบทร้อยกรอง

 

˜ กาพย์ โคลง ร่าย และฉันท์

 

๕. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น ˜ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

 

 

๖. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย ˜ หลักการสร้างคำในภาษาไทย 

 

 

๗. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ˜ การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: