RSS

1.สาระการอ่าน

สาระที่ ๑    การอ่าน

มาตรฐาน  ท ๑.๑     ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.๑

 

๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ

๒. บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

˜ การอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง   และข้อความที่ประกอบด้วย    คำพื้นฐาน  คือ คำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน        ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ใน  กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย

– คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์

– คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

– คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

 

๓. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๔. เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่อ่าน

๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– นิทาน

– เรื่องสั้นๆ

– บทร้องเล่นและบทเพลง

– เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ          อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๗. บอกความหมายของเครื่องหมาย  หรือสัญลักษณ์สำคัญที่มักพบเห็นในชีวิตประจำวัน ˜ การอ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ประกอบด้วย

– เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

– เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยและแสดงอันตราย

 

๘. มีมารยาท ในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน  เช่น

– ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

– ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน

– ไม่ทำลายหนังสือ

ป.๒

๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ                ได้ถูกต้อง

๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

˜ การอ่านออกเสียงและการบอกวามหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป. ๑          ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย

– คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์

 

  – คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา

– คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

– คำที่มีตัวการันต์

– คำที่มี รร

– คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง

 

๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ                 เรื่องที่อ่าน

๔. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

๕. แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– นิทาน

– เรื่องเล่าสั้น ๆ

– บทเพลงและบทร้อยกรองง่ายๆ

– เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ ˜ การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

– การใช้สถานที่สาธารณะ

– คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้านและในโรงเรียน

 

๘.  มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน  เช่น

– ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

– ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน

– ไม่ทำลายหนังสือ

– ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่านอยู่

ป.๓

๑. อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว

๒. อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

˜ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานเพิ่มจาก  ป.๒ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ประกอบด้วย

– คำที่มีตัวการันต์

– คำที่มี รร

– คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง

– คำพ้อง

– คำพิเศษอื่นๆ เช่น คำที่ใช้ ฑ ฤ ฤๅ

 

๓. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– นิทานหรือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น

 

๔. ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

๕. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

– เรื่องเล่าสั้นๆ

– บทเพลงและบทร้อยกรอง

– บทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

– ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันในท้องถิ่นและชุมชน

 

๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ                 อย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ ˜ การอ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

– คำแนะนำต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

– ประกาศ ป้ายโฆษณา และคำขวัญ

 

๘. อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ ˜ การอ่านข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ

 

 

๙. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน  เช่น

– ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น

– ไม่เล่นกันขณะที่อ่าน

– ไม่ทำลายหนังสือ

– ไม่ควรแย่งอ่านหรือชะโงกหน้าไปอ่านขณะที่ผู้อื่นกำลังอ่าน

ป.๔

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

๒.  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย

– คำที่มี ร ล เป็นพยัญชนะต้น

– คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

– คำประสม

– อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน

– ประโยคที่มีสำนวนเป็นคำพังเพย  สุภาษิต ปริศนาคำทาย  และเครื่องหมายวรรคตอน

˜ การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

 

๓. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น               จากเรื่องที่อ่าน

๕. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ

๖. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– เรื่องสั้น ๆ

– เรื่องเล่าจากประสบการณ์

– นิทานชาดก

– บทความ

– บทโฆษณา

– งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

 

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน – ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

– สารคดีและบันเทิงคดี

 

๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๘. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

ป.๕

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ        บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นการบรรยาย                  และการพรรณนา

๓.  อธิบายความหมายโดยนัย  จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย

˜ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองที่ประกอบด้วย

– คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

– คำที่มีตัวการันต์

– อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน

– ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา

– ข้อความที่มีความหมายโดยนัย

˜ การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

 

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

๕. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้      ในการดำเนินชีวิต

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– วรรณคดีในบทเรียน

– บทความ

– บทโฆษณา

– งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

– ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน

 

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม ˜ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม เช่น

– การใช้พจนานุกรม

– การใช้วัสดุอุปกรณ์

– การอ่านฉลากยา

– คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

– ข่าวสารทางราชการ

 

๗. อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๘. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

ป.๖

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ         บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

๒. อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร

˜ การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของบทร้อยแก้ว  และบทร้อยกรอง ประกอบด้วย

– คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ

– คำที่มีอักษรนำ

 

  – คำที่มีตัวการันต์

– คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

– อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน

– วัน เดือน ปีแบบไทย

– ข้อความที่เป็นโวหารต่างๆ

– สำนวนเปรียบเทียบ

˜ การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ

 

๓. อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย   โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๔. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– เรื่องสั้น ๆ

– นิทานและเพลงพื้นบ้าน

– บทความ

 

๕. อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  ในการดำเนินชีวิต – พระบรมราโชวาท

– สารคดี

– เรื่องสั้น

– งานเขียนประเภทโน้มน้าว

– บทโฆษณา

– ข่าว และเหตุการณ์สำคัญ

˜ การอ่านเร็ว

 

๖. อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง  ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

 

˜ การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

– การใช้พจนานุกรม

– การปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคม

– ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน และการใช้สถานที่สาธารณะในชุมชนและท้องถิ่น

 

๗. อธิบายความหมายของข้อมูล  จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ ˜ การอ่านข้อมูลจากแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

 

 

๘. อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๙. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

ม.๑

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     บทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

– บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย

– บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  และโคลงสี่สุภาพ

 

๒. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

 

 

 

 

 

 

๓. ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

๔. ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่างๆ จากการอ่าน

๕. ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท

– เรื่องเล่าจากประสบการณ์

– เรื่องสั้น

– บทสนทนา

– นิทานชาดก

– วรรณคดีในบทเรียน

– งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

– บทความ

 

๖. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูง         โน้มน้าวใจ – สารคดี

– บันเทิงคดี

– เอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยค  และข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย

– งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์

 

๗. ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน  ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น ˜ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

 

 

๘. วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ˜ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๙. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

ม.๒

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และ       บทร้อยกรองได้ถูกต้อง ˜ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

– บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทพรรณนา

– บทร้อยกรอง เช่น กลอนบทละคร กลอนนิทาน กลอนเพลงยาว และกาพย์ห่อโคลง

 

๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน

๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ที่อ่าน

๔. อภิปรายแสดงความคิดเห็น และ    ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

๕. วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุน และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน

๖. ระบุข้อสังเกตการชวนเชื่อ  การ   โน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– วรรณคดีในบทเรียน

– บทความ

– บันทึกเหตุการณ์

– บทสนทนา

– บทโฆษณา

– งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ

– งานเขียนหรือบทความแสดงข้อเท็จจริง

– เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

 

 

๗. อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ˜ การอ่านตามความสนใจ เช่น

– หนังสืออ่านนอกเวลา

– หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย

– หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

 

๘. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

ม.๓

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  และ      บทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

– บทร้อยแก้วที่เป็นบทความทั่วไปและบทความปกิณกะ

– บทร้อยกรอง เช่น  กลอนบทละคร กลอนเสภา  กาพย์ยานี ๑๑  กาพย์ฉบัง ๑๖  และโคลงสี่สุภาพ

 

๒. ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

๓. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน

๔. อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่อง    ที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น

๖.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล        ที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน

๗. วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่อง

๘. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– วรรณคดีในบทเรียน

– ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

– บทความ

– บันเทิงคดี

– สารคดี

– สารคดีเชิงประวัติ

– ตำนาน

– งานเขียนเชิงสร้างสรรค์

– เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 

๙. ตีความและประเมินคุณค่า    และแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา  ในชีวิต

 

˜ การอ่านตามความสนใจ เช่น

– หนังสืออ่านนอกเวลา

– หนังสืออ่านตามความสนใจและตามวัยของนักเรียน

– หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนด

๑๐. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

.๔-ม.๖

๑. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว   และ     บทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง  ไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ˜ การอ่านออกเสียง ประกอบด้วย

– บทร้อยแก้วประเภทต่างๆ เช่น บทความ      นวนิยาย และความเรียง

 

  – บทร้อยกรอง เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย  และลิลิต

 

 

๒.  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

๓. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่าน                    ในทุกๆ ด้านอย่างมีเหตุผล

๔.  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

๕. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล

๖.  ตอบคำถามจากการอ่านประเภทต่างๆ  ภายในเวลาที่กำหนด

๗.  อ่านเรื่องต่างๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิดผังความคิด บันทึก ย่อความ และรายงาน

๘. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน        สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ

˜ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น

– ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน

– บทความ

– นิทาน

– เรื่องสั้น

– นวนิยาย

– วรรณกรรมพื้นบ้าน

– วรรณคดีในบทเรียน

– บทโฆษณา

– สารคดี

– บันเทิงคดี

– ปาฐกถา

– พระบรมราโชวาท

– เทศนา

– คำบรรยาย

– คำสอน

– บทร้อยกรองร่วมสมัย

– บทเพลง

– บทอาเศียรวาท

– คำขวัญ

 

๙. มีมารยาทในการอ่าน ˜ มารยาทในการอ่าน

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: